ZABURZENIA PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO I TRENING NEUROFLOW ATS

 

Obecnie odnotowuje się wzrost liczby dzieci, które mają problemy z percepcją słuchową przy prawidłowej czułości słuchu. Dzieci , mimo prawidłowych wyników badań audiometrii tonalnej, zachowują się podobnie jak dzieci z lekkim niedosłuchem.

Szacuje się, że zaburzenia centralnego przetwarzania słuchowego dotyczą ok. 2-3% dzieci w wieku szkolnym, jednak powszechność objawów może wskazywać, że odsetek ten jest znacznie wyższy.

Niewątpliwy wpływ, na coraz częściej odnotowywane zjawisko, ma szybki rozwój społeczeństwa informacyjnego, a co za tym idzie, nadmierna stymulacja bodźcami wzrokowymi i słuchowymi od najmłodszych lat.

Problem zaburzeń przetwarzania słuchowego jest szczególnie ważny u dzieci w wieku szkolnym. Może on bowiem  mieć poważny wpływ na osiągnięcia szkolne i perspektywy dalszych osiągnięć zawodowych.

 

Neuroflow ATS jest aktywnym treningiem słuchowym stanowiącym zindywidualizowaną terapię zaburzeń przetwarzania słuchowego, gdzie ćwiczenia dobierane są adekwatnie do potrzeb dziecka.

Trening Neuroflow ATS polecany jest dzieciom współpracującym, w wieku przedszkolnym, szkolnym i młodzieży, które mają trudności:
● w skupieniu uwagi
● w nauce, poprawnym pisaniu i czytaniu, w nauce języków obcych
● z rozumieniem mowy, gdy w otoczeniu jest szum, gwar lub hałas
● z rozumieniem dłuższych lub złożonych poleceń ustnych
● proszą często o powtórzenie pytania lub wypowiedzi
● często sprawiają wrażenie nieobecnych

 

Z treningu mogą też skorzystać współpracujące dzieci z ADHD, nadwrażliwością słuchową,

z afazją, z autyzmem, zespołem Aspergera, zespołem Downa lub upośledzeniem

umysłowym. Tutaj ćwiczenia mają jednak charakter jedynie wspomagający rozwój mowy i wyższych funkcji słuchowych.

Neuroflow
To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

X