Osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności mogą uzyskać dodatkowe dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ośrodkami realizującymi zadania PFRON-u są Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Wysokość dofinansowania  uzależniona jest od powiatu oraz okresu, w którym pacjent stara się o dofinansowanie. Ustalana jest  odrębnie dla danego województwa na konkretny rok kalendarzowy. Chcąc znaleźć MOPR/PCPR dla Państwa miejsca zamieszkania, prosimy wpisać „MOPR/PCPR nazwa miasta” (np.: MOPR Białystok, PCPR Białystok) w wyszukiwarce Google (www.google.pl)

Aby ubiegać się o dofinansowanie należy :

  • posiadać aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności bądź grupę inwalidzką
  • spełniać kryterium dochodowe ( kwota ustalana jest co kwartał)

Od 1 marca 2022 r. obowiązują następujące kryteria:

  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie: 5.995,09 zł
  • Dochód na osobę w rodzinie (50%): 2.997,55 zł
  • Dochód osoby samotnej (65%): 3.896,81 zł

Dokumenty wymagane przy składaniu wniosków:

  • Faktura zakupu wyrobu medycznego / oferta cenowa
  • kopia zlecenia na wyroby medyczne
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności bądź grupa inwalidzka
  • wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

DRUKI DO POBRANIA:

WNIOSEK NA ZAOPATRZENIE MOPR BIAŁYSTOK

WNIOSEK NA ZAOPATRZENIE PCPR BIAŁYSTOK

WNIOSEK NA ZAOPATRZENIE PCPR WYSOKIE

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

X